Загальні збори акціонерів

Загальні збори є вищим органом акціонерного товариства.

Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції наглядової ради законом або статутом.

До основних компетенцій Загальних зборів належить:

  • Визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства;
  • Внесення змін до статуту товариства;
  • Прийняття рішення про зміну типу товариства;
  • Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;
  • Затвердження річного звіту товариства;
  • Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
  • Обрання членів наглядової ради та прийняття рішення про припинення їхніх повноважень.

     
Нормативні документи
Рішення