Акредитовані страхові компанії

Вимоги до акредитації страхових компаній

Основні умови:

 • наявність високої ділової репутації в сфері діяльності страхових послуг;
 • строк діяльності страхової компанії на страховому ринку України має складати більше 2-ох років;
 • наявність розвиненої філіальної мережі.

  Також повідомляємо що:
 • максимальний термін, необхідний банку для перевірки страхової компанії та договорів страхування після подання повного пакету документів складає 3 (три) місяці;
 • акредитація може встановлюватись на 12 місяців та поновлюватись за умови виконання страховою компанією положень Банку щодо акредитації.
   

Перелік документів які необхідно надати СК до Банку для проходження акредитації з метою подальшого співробітництва:

 • свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи;
 • довідка з державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців;
 • довідка про взяття на облік платника податків;
 • свідоцтво про реєстрацію страхової компанії у реєстрі фінансових установ;
 • ліцензії на здійснення всіх видів страхової діяльності, по яких планується співробітництво з банком;
 • копії ліцензій виданих Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України;
 • документи, що підтверджують повноваження представників страхових компаній на укладання договорів (договір про співробітництво, договір на розрахунково-касове обслуговування, договори на прийом платежів та ін.), а також договорів страхування з клієнтами (рішення органів управління про призначення/обрання на посаду, довіреність та ін.);
 • зразки типових договорів страхування та пропозиції щодо тарифів;
 • бухгалтерська звітність на останню квартальну та річну дату (баланс, звіт про фінансові результати);
 • звіт про доходи і витрати страховика на останню квартальну та річну дату;
 • пояснювальна записка до звітних даних страховика на останню звітну дату, яка містить: коротку характеристику страховика та його діяльності; показники діяльності по страхуванню життя (для страхових компаній, які спеціалізуються на страхуванні життя); показники діяльності по видах добровільного страхування (не пов’язаних із страхуванням життя); пояснення відносно операцій перестрахування; умови забезпечення платоспроможності страховика з розшифровками статей балансу;
 • аудиторський висновок за останній звітний рік;
 • документ, який містить загальну інформацію про діяльність компанії, строк діяльності, кількість філій, менеджмент, система внутрішнього контролю та ін.);
 • звіти про результати перевірок страхової компанії Держкомісією з регулювання ринків фінансових послуг (у разі наявності);
 • пояснення та додаткові документи, необхідність у яких може виникнути при проведенні аналізу фінансового стану компанії (можуть бути запитані Банком додатково).

 

Перелік і вимоги до страхової компанії, що може надавати споживачам додаткові чи супутні послуги, пов’язані з укладенням договору про споживчий кредит

Для налагодження співпраці із страховими компаніями, що можуть надавати споживачам додаткові послуги, при наданні АТ «Ідея Банк» фізичним особам споживчих кредитів, повідомляємо вимоги до таких страхових компаній :

 • компанія,  має бути акредитованою  в Банку впродовж  останнього року або перед початком розгляду пакету документів для проведення акредитації,
 • розмістити в Банку депозит в розмірі  мін. 20 млн. грн., строком не менше ніж на 3 місяці на діючих в Банку умовах. 
   

Споживач має право укласти договір про надання додаткових чи супутніх послуг з обраною ним третьою особою, включеною до переліку тих, які відповідають вимогам кредитодавця (за наявності такого переліку), крім випадків, коли відповідну послугу може надати лише кредитодавець. Перелік третіх осіб, які відповідають вимогам кредитодавця, розміщується на офіційному веб-сайті кредитодавця або на інформаційних стендах, доступ до яких є вільним для споживачів, у всіх приміщеннях кредитодавця, включаючи філії та відділення, що здійснюють споживче кредитування. На вимогу споживача такий перелік має бути наданий йому в письмовій чи електронній формі за його вибором.

Кредитодавець у встановленому ним порядку має право визначати перелік третіх осіб, які відповідають його вимогам та можуть надавати споживачам додаткові чи супутні послуги, пов’язані з укладенням договору про споживчий кредит. Кредитодавець на своєму офіційному веб-сайті зобов’язаний забезпечити оприлюднення, вільний доступ та своєчасне оновлення інформації про вимоги до осіб, які надають додаткові та супутні послуги, та до відповідних договорів, що приймаються кредитодавцем у якості забезпечення за кредитом та/або укладення яких є умовою надання (подальшого обслуговування) кредиту, а також розмістити на ньому правила співпраці кредитодавця з такими особами.